Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

1.2 Webcircles: De eenmanszaak Webcircles gevestigd in Oosterbeek onder KvK nr. 09130553

1.3 Opdrachtgever: Een meerderjarig handelingsbekwaam persoon die een overeenkomst heeft afgesloten met Webcircles.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Webcircles en Opdrachtgever.

1.5 Website: www.webcircles.nl en alle andere websites die geregistreerd zijn onder Webcircles en/of de websites en webshops aangevraagd via en gemaakt door Webcircles.

1.6 Pakket: Met een pakket wordt bedoeld een pakket zoals beschreven op de website van Webcircles.

1.7 Diensten: Alle diensten die Webcircles levert aan zijn Opdrachtgevers waaronder het ontwerpen van een bedrijfsnaam, logo, huisstijl en grafische vormgeving, het aanvragen van domeinnaam en hosting, bouwen van websites en webshops, service- en onderhoud, SEO, blogging, Social Media beheer, videografie en fotografie.

1.8 SIDN: De Stichting Internet Domeinnaamregistratie.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en alle door Webcircles gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Webcircles verrichtte handelingen.

2.2 Indien Webcircles niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Webcircles in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.3 Door akkoord te gaan (zowel schriftelijk als mondeling) met een overeenkomst met Webcircles verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Webcircles en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.4 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Webcircles en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

3.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.4 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat opdrachtnemer wordt voorzien van faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren.

3.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

3.6 Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

3.7 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

ARTIKEL 4 HOSTING, DOMEINNAAM & SERVICE CONTRACT

4.1 Webcircles is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke.

4.2 Het is een Opdrachtgever niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:

 1. het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 2. het verzenden van ongewenste e-mail (spam);
 3. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
 4. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen;
 5. het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware;
 6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken);
 7. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

4.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte te verhuren of verkopen aan te derden.

4.4 Webcircles is te allen tijde gerechtigd het hostingpakket van Opdrachtgever te verhogen wanneer de website of webshop over het afgesproken limiet gaat. Er zal dan een upgrade plaats vinden van 5GB naar 50GB of van 50GB naar 100GB. Deze wordt naar verhouding direct gefactureerd.

4.5 Webcircles is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Webcircles alle schade ten gevolge van de overtreding door Opdrachtgever of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:

 1. indien de Opdrachtgever het gestelde in de artikelen 3.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. indien (een onderdeel) van de site van de Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van Hostnet;
 3. indien blijkt dat de Opdrachtgever met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 4. indien blijkt dat de Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 5. indien de betalingsachterstand groter dan 3 maanden is.

4.6 De gebruikersnaam en het wachtwoord voor het hosting account wordt niet naar de Opdrachtgever gestuurd omdat domein en hosting wordt geregistreerd op een server van Webcircles. Opdrachtgever ontvangt wel de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de WordPress admin en de toegangsgegevens tot de ftp.

4.7 Hosting en domeinnaam afgenomen bij Webcircles wordt via een private server op Hostnet aangemaakt. Daarvoor gelden de voorwaarden van Hostnet. www.hostnet.nl/documenten/SLA-VPS-managed.pdf

4.8 De opzegtermijn voor een service- en onderhoudscontract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum.

4.9 Wanneer Opdrachtgever ervoor kiest geen hosting en/of domeinnaam onder te brengen bij Webcircles, vervalt elke vorm van support m.b.t. hosting en/of domeinnaam.

4.10 Wanneer er geen service contract is afgesloten is Webcircles niet verplicht tot hulp of verplicht tot gevraagde aanpassingen. Hiervoor zal een uurtarief gelden. Na oplevering van de website is Webcircles Opdrachtgever niets meer verschuldigd.

4.11 Werkzaamheden door uzelf of derden aan de website, welke zorgen voor fouten en problemen, en moeten worden opgelost, vallen niet onder de overeenkomst. Bij dergelijke werkzaamheden zal het uurtarief gelden.

4.12 Onder hosting valt ook het aanmaken van een e-mailadres, het instellen van een e-mailadres op een apparaat van de opdrachtgever is hier geen onderdeel van.

4.13 Er wordt automatisch een spamfilter geïnstalleerd voor de uitgaande mail. Een spamfilter voor inkomende mail bedraagt € 1,49 per maand. Een spamfilter voor inkomende mail filtert 99,98% van de spamberichten gericht aan het e-mailadres.

4.14 Webcircles is niet aansprakelijk voor inkomende of uitgaande spam berichten of de gevolgen daarvan.

ARTIKEL 5 WEBDESIGN EN DEVELOPMENT

5.1 Webcircles zal standaard een link plaatsen in de subfooter op de gemaakte website die naar de website van Webcircles verwijst. Indien de Opdrachtgever deze link liever niet heeft kan deze in overleg tegen een meerprijs van €60,- worden verwijderd.

5.2 Webcircles is tot aan de volledige betaling van de factuur van de website, eigenaar van de gemaakte producten. Bij betaling zullen automatisch de eigendomsrechten naar de Opdrachtgever gaan.

5.3 Webcircles behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de gemaakte techniek. Dit kan zijn een eigen gemaakte plugin of template. Mocht de Opdrachtgever dit willen aanpassen dient de Opdrachtgever dit in overleg met Webcircles te doen.

5.4 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten en/of ander materiaal. Wanneer dit te laat geleverd wordt, is Webcircles niet aansprakelijk voor vertraging.

5.4 De Opdrachtgever is de houder en daarmee de eigenaar van de domeinnaam. Deze kan, wanneer er geen openstaande rekeningen zijn, altijd verhuisd worden naar een andere provider. De website zoals deze bij Webcircles is ondergebracht houdt dan op te bestaan.

5.5 Wanneer er geen service contract is afgesloten is Webcircles niet verplicht tot hulp of verplicht tot gevraagde aanpassingen. Hiervoor zal een uurtarief gelden. Na oplevering van de website is Webcircles Opdrachtgever niets meer verschuldigd.

5.6 Webcircles zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Webcircles zullen worden nagestreefd.

5.7 Webcircles ontwerpt WordPress websites op basis van een standaard thema. Dit is geen eigen techniek. Veel is te customizen naar wensen van de opdrachtgever maar opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat sommige dingen gewoonweg niet mogelijk zijn.

5.8 Webcircles heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

5.9 Een correctieronde gaat in na oplevering van een website of webshop, de correcties mogen door Opdrachtgever worden aangeleverd via een e-mail. Een extra correctieronde dient apart te worden gehonoreerd, op basis van het overeengekomen tarief in de offerte.

ARTIKEL 6 SEO EN BLOGGING

6.1 Webcircles kan niet garanderen dat de website van de Opdrachtgever bovenaan komt te staan in Google, dit is afhankelijk van Google ‘s zoekalgoritmes. Ook is Webcircles niet aansprakelijk wanneer de website niet gevonden wordt op algemene veelgebruikte woorden.

6.2 De Opdrachtgever heeft het recht zelf een lijst met kernwoorden samen te stellen. Webcircles is in dit geval niet aansprakelijk voor het resultaat met betrekking tot zoekmachine optimalisatie maar zal zijn best doen hier advies over te geven.

6.3 Webcircles is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Webcircles alle schade ten gevolge van de overtreding door Opdrachtgever of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:

 1. indien de Opdrachtgever het gestelde in de artikelen 2.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. indien (een onderdeel) van de site van de Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van Hostnet;
 3. indien blijkt dat de Opdrachtgever met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 4. indien blijkt dat de Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 5. indien de betalingsachterstand groter dan 2 maanden is.

6.4 Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Google altijd blijven schommelen. Webcircles is niet aansprakelijk voor de resultaten die zoekmachines tonen.

6.5 Bij het offline halen van de diensten om redenen genoemd in artikel 3.4 en 5.3 is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de dalingen in zoekmachines en kan Webcircles hier niet op aanspreken.

ARTIKEL 7 SOCIAL MEDIA

7.1 Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Webcircles verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

7.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webcircles aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webcircles worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webcircles zijn verstrekt, heeft Webcircles het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Webcircles ter beschikking heeft gesteld. Webcircles is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webcircles is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.3 Webcircles zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webcircles het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.5 Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Social Media platformen altijd blijven schommelen. Webcircles is niet aansprakelijk voor de resultaten die platformen tonen.

7.6 Een Social Media account aangemaakt door Webcircles of waar Webcircles toegang tot heeft, blijft eigendom van de Opdrachtgever.

7.7 Opdrachtgever erkent en begrijpt dat Webcircles geen garantie kan gegeven ten aanzien van het aantal volgers (op Instagram), aantal fans (op Facebook) dan wel het aantal gebruikers op andere Social Media accounts. Webcircles zal zich inspannen om het aantal volgers, fans en bezoekers ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

7.8 De overeenkomst voor Social Media beheer wordt aangegaan voor 3 maanden en daarna is deze maandelijks opzegbaar met een maand opzegtermijn.

7.9 Webcircles is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten uit Social Media beheer of een Facebook campagne. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat Webcircles geen garantie kan gegeven op resultaten.

7.10 Webcircles heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

ARTIKEL 8 BEDRIJFSNAAM, LOGO, HUISSTIJL EN GRAFISCHE VORMGEVING

8.1 Opdrachtgever wordt eigenaar van een ontwerp wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Webcircles.

8.2 Een afgekeurd ontwerp door opdrachtgever blijft eigendom van Webcircles.

8.3 Indien Webcircles door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van het gebruikelijke door Webcircles gehanteerde uurtarief à € 60,-.

8.4 Een correctieronde gaat in na oplevering van een ontwerp, de correcties mogen door Opdrachtgever worden aangeleverd via een e-mail. Een extra correctieronde dient apart te worden gehonoreerd, op basis van het overeengekomen tarief in de offerte.

8.5 Webcircles heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

ARTIKEL 9 VIDEO- EN FOTOGRAFIE

9.1 Video- en fotografie is een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de opdracht betekent dat de opdrachtgever akkoord gaat met de door opdrachtnemer gehanteerde stijl. Opdrachtnemer kan een globale beeldoptimalisatie toepassen op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede, maar is daartoe niet verplicht. Uitgebreide nabewerking vindt enkel na overleg met opdrachtnemer plaats en kan extra kosten met zich meebrengen.

9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.

Opdrachtgever geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan Opdrachtnemer om zijn/haar foto’s/video te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Opdrachtnemer schriftelijk bekend gemaakt te worden.

9.1 Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten die niet in de offerte worden meegenomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze door opdrachtnemer toegevoegd aan de eindfactuur.

9.2 Voor muziek die in een videoproductie of online uiting wordt gebruikt moeten door de opdrachtgever een vergoeding voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever is ten allen tijde eindverantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze auteursrechten en gebruiksrechten. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de betreffende auteursrechtenorganisatie.

9.4 Opdrachtnemer kan op verzoek een schatting van deze kosten geven maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke kosten, bepaald door de auteursrechtenorganisatie, moeten door de opdrachtgever betaald worden aan de betreffende organisatie.

9.5 Opdrachtnemer zal aan de opdrachtgever alle gegevens overhandigen die nodig zijn voor het eventueel administratief afhandelen van de vergoedingen Buma/Stemra.

9.6. Als opdrachtnemer door nalatigheid en/of niet juist handelen van de opdrachtgever een factuur en/of heffing van Buma/Stemra, SENE, Stichting SYNC of een daarmee vergelijkbare organisatie ontvangt is de opdrachtgever verplicht deze factuur en bijkomende kosten te betalen.

9.7 Indien opdrachtnemer gebruik maakt van een andere mogelijkheid tot het aankopen van muziek (losse tracks) dan in bovenstaande leden genoemd zal opdrachtnemer hiervoor een fee bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze fee zal worden opgenomen in de onder artikel 8 genoemde factuur.

ARTIKEL 10 INTELLECTUEEL EIGENDOM M.B.T. FOTO EN VIDEO

10.1 Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijde alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom heeft of geldend kan maken.

10.2 Opdrachtnemer geeft bij levering van de foto of video toestemming voor het in de offerte overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende overeenkomst (licentie) gesloten worden. Dit geldt ook voor publicatie in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd gemaakt.

10.3 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt.

10.4 Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van opdrachtnemer, waaronder de verplichting tot naamsvermelding in acht te nemen. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

10.5 Elk gebruik van een werk van opdrachtnemer dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van opdrachtnemer.

10.6 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van opdrachtnemer, rekent zij driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van opdrachtnemer. Bij ingrijpende wijziging van het geleverde werk die niet de goedkeuring van opdrachtnemer krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar werk verbieden.

10.7 Opdrachtgever garandeert aan opdrachtnemer dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer en dat de opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door opdrachtnemer vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal opdrachtnemer en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van opdrachtnemer.

10.8 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de werken, al dan niet met inschakeling van derden noch geheel noch gedeeltelijk te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 11 PERSOONSGEGEVENS

11.1 De Opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

11.2 Webcircles zal deze persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de Opdrachtgever aan derden verstrekken.

ARTIKEL 12 WIJZIGINGEN

12.1 Webcircles behoudt zich het recht wijzigingen in de algemene voorwaarden te maken. Deze zullen 1 maand na bekendmaking gelden.

12.2 Webcircles kan niet aansprakelijk gesteld worden op typ- en/of spellingfouten in teksten van Webcircles zelf, de Opdrachtgever of andere bronnen.

ARTIKEL 13 PRIJZEN, OFFERTES, FACTURATIE EN BETALINGEN

13.1 Alle door Webcircles genoemde prijzen gelden in euro’s tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven.

13.2 Alle door Webcircles genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

13.3 Webcircles is ten alle tijden gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen.

13.4 De betalingsverplichting van de Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de diensten van Webcircles.

13.5 De Opdrachtgever dient de facturen van Webcircles te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.

13.6 Indien de Opdrachtgever enige factuur van Webcircles niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege verzuimd, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

13.7 Wanneer een Opdrachtgever een dienst van Webcircles wil beëindigen is dit uiterlijk mogelijk 1 maand voordat het contract verlengd wordt. Tenzij anders is aangegeven door Webcircles. Het betaalde bedrag zal niet geretourneerd worden.

13.8 De door Webcircles gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

13.9 De door Webcircles genoemde prijzen in offertes gelden voor één ontwerp. Indien er ook een tweede of derde ontwerp wordt afgenomen wordt hiervoor een gereduceerd tarief berekend.

13.10 Webcircles is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan Webcircles wordt bevestigd, anders aangegeven.

13.11 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webcircles zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

13.12 Een samengestelde prijsopgave verplicht Webcircles niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

13.13 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 14 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

14.1 Opdrachtgever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Webcircles de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Webcircles de verplichtingen niet zal nakomen, indien Webcircles bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Webcircles niet langer van Opdrachtgever kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

14.2 Voorts is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd.

14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtgever op Webcircles onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Opdrachtgever tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan Webcircles toerekenbaar is, is Opdrachtgever gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

14.4 Indien Webcircles zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Webcircles, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

14.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever in overleg met Webcircles zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan v toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtgever extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Webcircles in rekening gebracht. Webcircles is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtgever anders aangeeft.

14.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Webcircles, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Webcircles niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtgever vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtgever op Webcircles zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

14.7 Indien Webcircles een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Webcircles in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 15 OVERMACHT

15.1 Opdrachtgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Webcircles indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtgever niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtgever of van derden daaronder begrepen. Opdrachtgever heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtgever zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.3 Opdrachtgever kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 Voor zover Opdrachtgever ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtgever gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Webcircles is gehouden deze factuur te voldoen als er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 16 BETALING EN INCASSOKOSTEN

16.1 Betaling dient steeds te geschieden volgens factuur, op een door Webcircles aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Webcircles aangegeven. Webcircles is gerechtigd om periodiek te factureren.

16.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

16.3 Webcircles heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Webcircles kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Webcircles kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente- en incassokosten worden voldaan.

16.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Webcircles verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

16.5 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Webcircles echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 17 EIGENDOMSVOORBEHOUD

17.1 Het door in het kader van de overeenkomst Webcircles geleverde blijft eigendom van Webcircles totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Webcircles gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

17.2 Het door Webcircles geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

17.3 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Webcircles veilig te stellen.

17.4 Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Webcircles daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Webcircles ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Webcircles gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Webcircles bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

17.5 Voor het geval Webcircles zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Webcircles en door Webcircles aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Webcircles zich bevinden en deze terug te nemen.

ARTIKEL 18 ONDERZOEK EN RECLAMES EN VERJARINGSTERMIJN

18.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan Webcircles te worden gemeld.  Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Webcircles te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Webcircles in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Webcircles in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

18.2 Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Webcircles opdracht gegeven heeft.

18.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

18.4 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Webcircles de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Webcircles, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Webcircles te retourneren en de eigendom daarover aan Webcircles te verschaffen, tenzij Webcircles anders aangeeft.

18.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Webcircles daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

18.6 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Webcircles en de door Webcircles bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

ARTIKEL 19 AANSPRAKELIJKHEID

19.1 Indien Webcircles aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

19.2 Webcircles is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Webcircles is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

19.3 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een juiste AVG, privacyverklaring en cookiebeleid op haar website. Webcircles is niet aansprakelijk wanneer niet wordt voldaan aan de AVG op de website van Opdrachtgever.

19.4 Indien Webcircles aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Webcircles beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Webcircles is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

19.5 Webcircles is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Webcircles aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Webcircles toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Webcircles is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

19.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Webcircles of zijn leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 20 VRIJWARING

Opdrachtgever vrijwaart Webcircles voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Webcircles toerekenbaar is. Indien Webcircles uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Webcircles zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Webcircles, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Webcircles en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 21 INTELLECTUELE EIGENDOM 

Webcircles behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Webcircles heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 22 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

22.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Webcircles partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

22.2 De rechter in de vestigingsplaats van Webcircles is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Webcircles het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

ARTIKEL 23 VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

23.1 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Webcircles.

23.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.